Bảng giá tên miền Quốc tế
Tên miền Quốc Tế
Phí khởi tạo Phí Đăng Ký Phí duy trì /năm Transfer về P.A  
.com
Free
239.000đ
299.000đ
299.000 đ
219.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.net
Free
269.000đ
319.000đ
319.000 đ
239.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.org
 
Free
259.000đ
339.000đ
339.000 đ
285.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.top
Free
249.000đ
249.000 đ
209.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.com.co
Free
271.000đ
271.000 đ
228.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.website
 
Free
39.000đ
475.000đ
475.000 đ
399.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.co
Free
588.000đ
588.000 đ
494.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.ink
 
Free
319.000đ
601.000đ
601.000 đ
505.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.xyz
 
Free
29.000đ
271.000đ
271.000 đ
228.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.monster
 
Free
39.000đ
290.000đ
290.000 đ
244.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.site
 
Free
49.000đ
588.000đ
588.000 đ
494.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.design
 
Free
319.000đ
972.000đ
972.000 đ
816.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.baby
 
Free
450.000đ
1.582.000đ
1.582.000 đ
1.329.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.email
 
Free
92.000đ
443.000đ
443.000 đ
372.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.live
 
Free
92.000đ
506.000đ
506.000 đ
425.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.wiki
 
Free
319.000đ
588.000đ
588.000 đ
494.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.world
 
Free
92.000đ
664.000đ
664.000 đ
558.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.art
 
Free
69.000đ
285.000đ
285.000 đ
239.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.space
 
Free
39.000đ
475.000đ
475.000 đ
399.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.movie
 
Free
1.150.000đ
6.328.000đ
6.328.000đ
5.316.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.lol
 
Free
239.000đ
610.000đ
610.000đ
513.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.blog
 
Free
179.000đ
655.000đ
655.000đ
551.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.photo
 
Free
239.000đ
610.000đ
610.000đ
513.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.online
 
Free
29.000đ
735.000đ
735.000đ
617.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.click
 
Free
159.000đ
226.000đ
226.000đ
190.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.trade
Free
316.000đ
316.000đ
266.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.help
Free
610.000đ
610.000đ
513.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.tech
 
Free
99.000đ
1.040.000đ
1.040.000đ
873.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.kitchen
 
Free
460.000đ
1.123.000đ
1.123.000đ
944.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.link
 
Free
159.000đ
226.000đ
226.000đ
190.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.win
Free
316.000đ
316.000đ
266.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.ooo
 
Free
389.000đ
633.000đ
633.000đ
532.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.wedding
Free
655.000đ
655.000đ
551.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.press
 
Free
119.000đ
1.440.000đ
1.440.000đ
1.209.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.host
 
Free
119.000đ
1.921.000đ
1.921.000đ
1.614.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.agency
 
Free
138.000đ
443.000đ
443.000đ
372.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.works
 
Free
138.000đ
680.000đ
680.000đ
571.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.today | .international | .network | .run
 
Free
115.000đ
443.000đ
443.000đ
372.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.life | .wtf
 
Free
115.000đ
680.000đ
680.000đ
571.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.recipes
 
Free
115.000đ
1.107.000đ
1.107.000đ
930.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.store
 
Free
49.000đ
1.175.000đ
1.175.000đ
987.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.zone | .cool | .team
 
Free
184.000đ
680.000đ
680.000đ
571.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.technology | .photos | .systems | .center | .ltd | .fyi
 
Free
184.000đ
443.000đ
443.000đ
372.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.dating
 
Free
690.000đ
1.123.000đ
1.123.000đ
944.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.services
 
Free
184.000đ
664.000đ
664.000đ
558.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.foundation | .guru | .cash | .digital
 
Free
184.000đ
680.000đ
680.000đ
571.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.codes | .expert | .dog
 
Free
184.000đ
1.123.000đ
1.123.000đ
944.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.support | .solutions
 
Free
276.000đ
443.000đ
443.000đ
372.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.tools | .coffee
 
Free
276.000đ
680.000đ
680.000đ
571.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.credit
 
Free
276.000đ
2.088.000đ
2.088.000đ
1.754.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.irish
 
Free
230.000đ
332.000đ
332.000 đ 279.000đ Đăng Ký Chuyển về
.report | .directory | .institute | .city
 
Free
230.000đ
443.000đ
443.000 đ 372.000đ Đăng Ký Chuyển về
.singles
 
Free
230.000đ
664.000đ
664.000 đ 558.000đ Đăng Ký Chuyển về
.cheap | .boutique | .marketing | .productions | .properties | .rentals | .watch | .bike | .estate | .repair | .fitness | .money | .plus | .express | .show
 
Free
230.000đ
680.000đ
680.000 đ 571.000đ Đăng Ký Chuyển về
.fund
 
Free
230.000đ
1.107.000đ
1.107.000 đ 930.000đ Đăng Ký Chuyển về
.delivery | .coach | .golf | .tours | .taxi | .wine | .vin
 
Free
230.000đ
1.123.000đ
1.123.000 đ 944.000đ Đăng Ký Chuyển về
.pizza
 
Free
230.000đ
1.139.000đ
1.139.000 đ 957.000đ Đăng Ký Chuyển về
.gold
 
Free
230.000đ
2.088.000đ
2.088.000 đ 1.754.000đ Đăng Ký Chuyển về
.webcam | .science | .faith | .review | .racing
Free
316.000đ
316.000đ
266.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.info
 
Free
69.000đ
370.000đ
370.000đ
311.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.accountants
 
Free
575.000đ
2.088.000đ
2.088.000đ
1.754.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.bargains
 
Free
460.000đ
664.000đ
664.000đ
558.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.parts | .events | .enterprises | .academy | .computer | .training | .direct | .associates | .town | .care | .haus | .chat | .land | .mba
 
Free
460.000đ
680.000đ
680.000đ
571.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.coupons
 
Free
460.000đ
1.107.000đ
1.107.000đ
930.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.partners | .finance | .financial | .toys | .restaurant
 
Free
460.000đ
1.123.000đ
1.123.000đ
944.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.loans | .doctor
 
Free
460.000đ
2.088.000đ
2.088.000đ
1.754.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.tips
 
Free
345.000đ
443.000đ
443.000đ
372.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.farm | .house | .exchange | .media | .style | .cafe
 
Free
345.000đ
680.000đ
680.000đ
571.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.ventures | .capital | .engineering | .tax
 
Free
345.000đ
1.123.000đ
1.123.000đ
944.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.investments | .energy
 
Free
345.000đ
2.088.000đ
2.088.000đ
1.754.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.flights | .shoes
 
Free
460.000đ
1.123.000đ
1.123.000đ
944.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.travel
 
Free
920.000đ
2.486.000đ
2.486.000đ
2.088.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.casino
 
Free
920.000đ
3.132.000đ
3.132.000đ
2.631.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.icu
 
Free
39.000đ
181.000đ
181.000đ
152.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.asia
 
Free
49.000đ
316.000đ
316.000đ
266.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.rent
 
Free
400.000đ
1.322.000đ
1.322.000đ
1.111.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.college
 
Free
400.000đ
1.322.000đ
1.322.000đ
1.111.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.com.de
Free
158.000đ
158.000đ
133.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.work | .casa
Free
181.000đ
181.000đ
152.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.company | .business
Free
199.000đ
199.000đ
167.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.in.net
Free
203.000đ
203.000đ
171.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.co.nl
Free
226.000đ
226.000đ
190.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.jp.net
Free
237.000đ
237.000đ
199.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.us | .gb.net
Free
249.000đ
249.000đ
209.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.pictures
Free
254.000đ
254.000đ
214.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.cc | .net.co | .nom.co | .observer | .realty
Free
271.000đ
271.000đ
228.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.com.se
Free
278.000đ
278.000đ
234.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.co.uk
Free
278.000đ
278.000đ
234.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.club
 
Free
39.000đ
280.000đ
280.000đ
235.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.futbol
Free
288.000đ
288.000đ
242.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.eu
Free
298.000đ
298.000đ
250.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.biz
Free
305.000đ
305.000đ
256.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.bid | .party | .date | .accountant | .download | .loan | .cricket | .men | .stream | .mex.com
Free
316.000đ
316.000đ
266.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.name | .place | .vip
Free
339.000đ
339.000đ
285.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.radio.fm | .radio.am
Free
380.000đ
380.000đ
319.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.blue | .tel | .pro
Free
384.000đ
384.000đ
323.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.desi
Free
393.000đ
393.000đ
330.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.gr.com
Free
396.000đ
396.000đ
332.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.gift | .nagoya | .tokyo | .yokohama | .cymru | .wales | .miami
Free
407.000đ
407.000đ
342.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.rip
Free
411.000đ
411.000đ
346.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.pink | .red
Free
441.000đ
441.000đ
370.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.supply | .supplies | .exposed | .cam | .photography | .equipment | .graphics | .lighting | .management | .schule | .gratis | .reisen | .football | .jetzt | .soccer
Free
443.000đ
443.000đ
372.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.boston
Free
452.000đ
452.000đ
380.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.mobi | .pw | .cloud | .fun | .eu.com | .us.com | .ae.org | .us.org | .de.com
Free
475.000đ
475.000đ
399.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.family | .studio
Free
506.000đ
506.000đ
425.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.best | .luxe
 
Free
49.000đ
1
509.000đ
509.000đ
427.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.com.au
Free
518.000đ
518.000đ
435.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.saarland
Free
542.000đ
542.000đ
456.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.co.no
Free
565.000đ
565.000đ
475.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.love
Free
588.000đ
588.000đ
494.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.pics | .me | .country
Free
610.000đ
610.000đ
513.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.co.com
Free
633.000đ
633.000đ
532.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.surf | .beer | .cooking | .fishing | .horse | .rodeo | .vodka | .yoga | .fashion | .garden | .fit
Free
655.000đ
655.000đ
551.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.market
Free
664.000đ
664.000đ
558.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.vision | .fish | .industries | .catering | .cards | .democrat | .vacations | .immobilien | .clothing | .contractors | .construction | .domains | .builders | .florist | .gripe | .discount | .church | .deals | .kaufen | .fail | .limited | .republican | .gifts | .sarl | .immo | .rehab | .forsale | .sale | .navy | .airforce | .cab | .gmbh | .shopping | .plus.dpml.zone
Free
680.000đ
680.000đ
571.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.uk.com | .uk.net
Free
689.000đ
689.000đ
579.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.bz | .ws
Free
700.000đ
700.000đ
588.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.tv
Free
735.000đ
735.000đ
617.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.sexy | .mom
Free
746.000đ
746.000đ
626.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.nyc | .soy | .how
Free
775.000đ
775.000đ
651.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.rest | .lawyer
Free
791.000đ
791.000đ
664.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.bayern < | .abogado | .gd | .vg
Free
848.000đ
848.000đ
712.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.se.net | .hu.net
Free
859.000đ
859.000đ
721.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.buzz | .kiwi
Free
870.000đ
870.000đ
731.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.tattoo
Free
881.000đ
881.000đ
740.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.christmas
Free
904.000đ
904.000đ
759.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.menu
Free
945.000đ
945.000đ
794.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.london | .cn.com | .ru.com | .sa.com | .jpn.com
Free
949.000đ
949.000đ
797.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.quebec
Free
983.000đ
983.000đ
826.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.mortgage | .degree
Free
1.013.000đ
1.013.000đ
850.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.br.com | .za.com
Free
1.044.000đ
1.044.000đ
877.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.viajes | .condos | .cruises | .holdings | .furniture | .lease
Free
1.107.000đ
1.107.000đ
930.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.glass
Free
1.110.000đ
1.110.000đ
932.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.cleaning | .holiday | .maison | .tienda | .villas | .plumbing | .camera | .diamonds | .voyage | .careers | .solar | .insure | .healthcare | .clinic | .dental | .surgery | .attorney | .dentist | .memorial | .legal | .apartments | .bingo | .tennis | .jewelry | .theater | .hockey | .hospital
Free
1.123.000đ
1.123.000đ
944.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.limo | .camp
Free
1.139.000đ
1.139.000đ
957.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.tw | .com.tw | .net.tw | .org.tw
Free
1.175.000đ
1.175.000đ
987.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.poker
Free
1.198.000đ
1.198.000đ
1.006.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.fo
Free
1.401.000đ
1.401.000đ
1.177.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.bar | .fans
Free
1.469.000đ
1.469.000đ
1.234.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.scot | .vegas
Free
1.514.000đ
1.514.000đ
1.272.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.io
Free
1.582.000đ
1.582.000đ
1.329.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.build
Free
1.616.000đ
1.616.000đ
1.357.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.global | .green
Free
1.675.000đ
1.675.000đ
1.407.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.paris
Free
1.695.000đ
1.695.000đ
1.424.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.bio
Free
1.932.000đ
1.932.000đ
1.623.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.tires | .reise
Free
2.088.000đ
2.088.000đ
1.754.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.law
Free
2.183.000đ
2.183.000đ
1.834.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.ceo
Free
2.215.000đ
2.215.000đ
1.860.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.physio
Free
2.339.000đ
2.339.000đ
1.965.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.adult | .porn | .archi
Free
2.486.000đ
2.486.000đ
2.088.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.fm
Free
2.497.000đ
2.497.000đ
2.098.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.xxx
Free
2.622.000đ
2.622.000đ
2.202.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.blackfriday | .guitars | .hiphop | .audio | .diet | .property | .flowers
Free
2.938.000đ
2.938.000đ
2.468.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.creditcard
Free
3.132.000đ
3.132.000đ
2.631.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.hiv
Free
5.062.000đ
5.062.000đ
4.252.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.juegos | .hosting | .sucks | .game
Free
8.475.000đ
8.475.000đ
7.119.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.feedback
Free
8.814.000đ
8.814.000đ
7.404.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.tickets
Free
10.283.000đ
10.283.000đ
8.638.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.theatre
Free
14.125.000đ
14.125.000đ
11.865.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.storage
Free
14.690.000đ
14.690.000đ
12.340.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.dpml.zone
Free
25.312.000đ
25.312.000đ
21.262.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.reit
Free
29.380.000đ
29.380.000đ
24.679.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
.car | .auto | .protection | .security | .cars
Free
56.500.000đ
56.500.000đ
47.460.000 đ
Đăng Ký Chuyển về
Hotline: 0981-598-298